Nowoczesny system zarządzania relacjami z klientami, organizujący pracę firmy.

 

JPK

 

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Najważniejsze możliwości Gestora nexo:

 • przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
 • wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na ofertach;
 • planowanie i wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
 • planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
 • planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
 • możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
 • dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
 • ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf) - limit 1000 załączników;
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
 • możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Obsługa RODO:

 • cele i zgody na przetwarzanie danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • ochrona danych;
 • prawo do zapomnienia (anonimizacja);
 • rejestr czynności przetwarzania.

Klienci

 • Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
 • Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
 • Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
 • Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów
 • Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
 • Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
 • Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
 • Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
 • Ewidencja zainteresowań klientów.
 • Indywidualne parametry wydruków  - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
 • Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
 • Indywidualne cenniki dla klientów.
 • Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego .

 

Działania

 • Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
 • Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
 • Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.
 • Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
 • Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
 • Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
 • Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
 • Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
 • Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
 • Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.
 • Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
 • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
 • Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.
 • Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

 

Zasoby

 • Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.
 • Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
 • Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
 • Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).
 • Rezerwacja zasobów w ramach przeprowadzanych zleceń serwisowych.

 

Kalendarz

 • Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
 • Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
 • Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
 • Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

 

Ofertowanie

 • Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
 • Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe. Możliwość tworzenia szablonów do opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach. Dostępne również opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
 • Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
 • Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
 • Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.
 • Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
 • Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.
 • Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
 • Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
 • Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
 • Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.
 • Wydruk progów cenowych w OE.
 • Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.
 • Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
 • Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.
 • Możliwość zbiorczej realizacji ofert w dokumenty handlowe.
 • Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych; możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem.

 

Zlecenia serwisowe

 • Specjalny moduł do zarządzania serwisem. Obsługa napraw i reklamacji.
 • Możliwość budowania własnych scenariuszy obsługi zleceń serwisowych. Na każdym z etapów scenariusza możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie e-mail oraz SMS. Możliwość przypisania każdego z etapów do innego pracownika firmy.
 • Możliwość wygenerowania zlecenia serwisowego na podstawie dokumentu sprzedaży. 
 • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do naprawy serwisowanego urządzenia i wystawianie dokumentów z tym asortymentem.
 • Obsługa usług materiałowych. Funkcjonalność dla posiadaczy nexo w wersji PRO.
 • Możliwość sprawdzania opłacalności danej naprawy i szacowanie zysku dla firmy.
 • Możliwość zaangażowania wielu osób w proces serwisowania urządzenia z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Wbudowane wydruki przyjęcia zlecenia serwisowego, potwierdzenie wydania naprawionego sprzętu.
 • Widok powiązań zlecenia serwisowego z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS.
 • Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych.
 • Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego.
 • Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych; akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego.
 • Możliwość rezerwacji zasobów jako zamienników na czas naprawy serwisowanego urządzenia.
 • Możliwość dodawania zlecenia serwisowego bez urządzenia.
 • Możliwość wiązania faktur VAT zakupu ze zleceniami serwisowymi. Podczas wiązania użytkownik może zdecydować, czy chce przepisać asortyment z faktury VAT zakupu do zlecenia serwisowego. 

 

Klient poczty

 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
 • Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym.
 • Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości.
 • Możliwość decydowania, co ma się dziać z wiadomościami wychodzącymi poza zakres synchronizacji (np. automatyczna zamiana na same nagłówki wiadomości).
 • Możliwość zaplanowania terminu, w którym ma być wysłana wiadomość pocztowa.
 • Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
 • Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.
 • Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
 • Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
 • Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.
 • Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
 • Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
 • Obsługa reguł wiadomości.
 • Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
 • Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
 • Bezpieczeństwo - m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.
 • Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
 • Obsługa IMAP Idle.
 • Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w temacie, treści, nazwie nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.
 • Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych.
 • Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących.
 • Weryfikacja podpisu cyfrowego podpisanych wiadomości.
 • Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami).
 • Możliwość szyfrowania i deszyfrowania wiadomości pocztowych. Obsługiwany standard S/MIME.

 

Raportowanie

 • Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
 • Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).

 

Użytkownicy

 • Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
 • Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
 • Określanie preferowanych godzin pracy.

 

Asortyment

 • Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
 • Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
 • Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.
 • Obsługa zamienników.

Podane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor - Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
 • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
 • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Gestora GT).

 

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci      
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.

+/-

+

+

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

-

+

+

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

-

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

-

+

+

Wielu opiekunów klienta klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

-

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

-

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

-

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

-

+

+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/-

+

+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta +/-

+

+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych  +/-

+

+
Zaawansowane pola własne klientów *

-

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem +

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) +

+/-

+/-

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG +

-

-

Działania

     
Numeracja działań -

+

+

Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni

-

+

+

Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania

-

+

+
Rejestrowany czas wykonania działań - +

+

Komentowanie do wykonywania działań

-

+

+

Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji

-

+

+

Tryb seryjny dodawania działań

-

+

+

Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami

+

+
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania

-

+

+

Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)

+/-

+

+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania

+/-

+

+

Oznaczanie stopnia wykonania działań

+/-

+ +
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych

+/-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie działań

+/-

+

+

Zaawansowane pola własne działań

*

- +
Kalendarz      
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia

-

+

+

Zbiorcze operacje na wydarzeniach

-

+

+

Zasoby      

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych

-

+

+

Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

-

+

+
Ofertowanie      
Dedykowany dokument Oferta -

+

+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych -

-

+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert -

+

+
Definiowanie preferowanych form płatności -

+

+

Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów -

+

+

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień -

+

+

Automatyczne działania do szans sprzedaży/procesów ofertowych

-

+

+

Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego -

+

+

Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych

-

+

+

Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie

-

+

+

Rozbudowane cenniki w ofertach +/-

+

+

Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach

+/-

+

+

Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta

+/-

+

+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) +/- +

+

Rozbudowane opisy ofert. Możliwość tworzenia szablonów opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach

+/-

+

+

Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych

+/-

+

+

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta

+/-

+

+

Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)

+/- 

+

+

Zbiorcza realizacja ofert w dokumenty handlowe

-

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

-

+

Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości

-

+

+

Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych. Możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem

-

+

+

Zlecenia serwisowe      
Numeracja zleceń serwisowych - + +
Scenariusze obsługi klienta - + +
Automatyczne działania, powiadomienia w formie e-mail oraz SMS - + +
Generowanie zleceń serwisowych na podstawie dokumentów sprzedaży - + +
Komentowanie do zleceń serwisowych - + +
Fabryczne wzorce wydruku przyjęcia i wydania urządzenia serwisowanego - + +
Obsługa usług materiałowych - - +
Szacowanie opłacalności naprawy i zysku dla firmy - + +
Widok powiązanych dokumentów, działań, wiadomości e-mail oraz SMS - + +
Wystawianie dokumentów na podstawie zleceń serwisowych - + +

Zaawansowane pola własne zleceń serwisowych i serwisowanych urządzeń

- - +

Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych

-

+

+

Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego

-

+

+

Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych. Akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego

- + +
Wiązanie faktur VAT zakupu ze zleceniem serwisowym wraz z możliwością przepisania asortymentu z faktury VAT do zlecenia serwisowego - + +
Umowy z klientami      
Numeracja umów - - +
Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu - - +
Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony umów jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami - - +
Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony można zdecydować, co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony) - - +
Aneksowanie i przedłużanie - - +
Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy - - +
Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy - - +
Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy - - +
Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy - - +
W ramach umowy możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS - - +
W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania) - - +
Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy - - +
Widok powiązań umowy z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS - - +

Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie wielu umów

-

-

+

Klient poczty      
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE

-

+ +

Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym

-

+

+

Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości

-

+

+

Obsługa hierarchicznych folderów

-

+

+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania

-

+ +
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości

-

+

+

Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach

-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych

-

+

+

Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik

+/-

+

+

Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących

-

+

+

Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami)

-

+

+

Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych

-

+

+

Wyszukiwanie w treści wiadomości

-

+

+

Możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości - + +
Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0. - + +

Raporty

     

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe

-

+

+
Uprawnienia do poszczególnych raportów -

+

+
Raporty własne użytkowników +

-

+
Ogólne      
Biblioteka dokumentów *

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+

+

Flagi własne

*

+/-

+

Pola własne *

-

+

Własne wzorce wydruków +/-

-

+

Sfera *

-

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role -

-

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

-

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie -

+

+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) -

+

+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) -

+

+
Schowek

+

-

-
Brudnopis + -

-

Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów

+

-

-

Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

-

+

+

Pełny ślad rewizyjny - szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na ofertach i zleceniach serwisowych

-

-

+

Klasyfikatory asortymentu umożliwiające organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów

-

-

+